> Rivier de Velpe

VIDEO

>
Rivier de Velpe Rivier de Velpe

WAT

De Velpe en haar zijrivieren maken deel uit van het Demerbekken. De Velpe heeft een specifieke vorm met een lange vrijwel onvertakte hoofdloop waarin talrijke kleinere waterlopen uitmonden. Vooral stroomafwaarts reageert de Velpe vrij heftig op neerslag, met hoge piekdebieten en waterpeilen tot gevolg. Eén van de oorzaken is het gewijzigde ruimtegebruik in het gehele stroomgebied. Het percentage verharde oppervlakte stijgt. Hierdoor wordt al het neerslagwater versneld afgevoerd en neemt de natuurlijke waterberging in de vallei af. Een bijkomend wachtbekken in Halen moet de bergingscapaciteit verhogen en zo de kans op wateroverlast verlagen.

>
Rivier de Velpe Rivier de Velpe Rivier de Velpe

WAAROM

De laatste jaren deden zich meermaals overstromingen voor in het stroomgebied van de Velpe. De grootste knelpunten zijn de Aarschotsesteenweg in Vissenaken en het stadscentrum van Halen, waar verschillende woongebieden al meermaals blank kwamen te staan. Deze worden beter beschermd dankzij de aanleg van dit wachtbekken. Dit wachtbekken zal bij volledige vulling ongeveer 200.000 m3 water kunnen vasthouden, wat neerkomt op maar liefst 200 miljoen liter. De problematiek in Halen kadert ook in de hoogwaterproblematiek van het hele Demergebied stroomopwaarts van Diest. In deze zone vloeien de Velpe, de Herk en de Gete in de Demer. Op de Demer en haar zijlopen werden reeds verschillende wachtbekkens gebouwd om de wateroverlast in de hele vallei onder controle te houden.

<         >
Rivier de Velpe Rivier de Velpe Rivier de Velpe Rivier de Velpe

HOE

  • Afname van het overstromingsrisico door de aanleg van een wachtbekken met volume van 200.000 m³.
  • Aanleg van een sedimentvang: Wanneer sediment zich afzet in de waterloop vermindert op termijn het waterafvoerend vermogen en de bergingscapaciteit. Een sedimentvang is een sterke verbreding van de waterloop waardoor het trager stromend water zijn zwevende deeltjes (zand, slib,…) in deze zone afzet. Hier kan de waterloop gemakkelijker geruimd worden.
    De sedimentvang is ongeveer 150 meter lang en 20 meter breed. Deze sedimentvang kan ongeveer 3000 ton slib vangen. Voor de aanleg van de sedimentvang werd zo’n 10.000 ton grond uitgegraven. Deze grond werd hergebruikt bij de aanleg van de dijken.
  • Integratie van landgebruik: combinatie van de aanwezige natuurlijke tuin en vijver met waterberging.
<

project by ALFA partner(s):


Vlaamse Milieumaatschappij