> Werkpakket 3: sociale, economische, ecologische voordelen

Introductie

Gezien de effecten van klimaatsveranderingen, zullen stroomgebieden binnen Noord West Europa zich moeten aanpassen aan alsmaar toenemende extreme retenties. Om te kunnen omgaan met deze situatie is het noodzakelijk dat nieuwe capaciteit voor wateropslag gecreëerd wordt. Normaliter, ‘land aan een rivier geven’ betekent dat bestaande functies in de betrokken gebieden zullen verdwijnen. Dit project streeft ernaar het tegenovergestelde de bereiken. Omdat deze capaciteit gebruikt wordt in verschillende frequenties, zullen huidige landgebruik functies in de projectgebieden zoveel mogelijk bewaard blijven. Als resultaat van de voorziene acties in dit werkpakket, zullen meer diverse landgebruik functies gecreëerd worden in de projectgebieden. Dus: sociale, ecologische en/of economische voordelen, zoals biodiversiteit kunnen gerealiseerd worden.

Geplande uitkomsten

Verwachte effecten

Het actieprogramma van dit werkpakket heeft een effect op de ruimtelijke planning op verschillende niveaus. In plaats van ruimte voor de rivieren te creëren, om het risico van overstromingen te verminderen, simpelweg door depoldering, verlaging van de dijken etc. concentreert dit werkpakket zich op de combinatie van verschillende landgebruik functies in de betrokken gebieden. De acties zullen een positieve bijdrage leveren aan de sociale, ecologische en/of economische aspecten van de regio’s. Bijvoorbeeld behouden of creëren van arbeidsplaatsen, nieuwe manieren van huizenbouw, creatie en behoud van de natuur etc.