> Over ALFA

ALFA staat voor ‘Adaptive Land Use for Flood Alleviation’ (ALFA). Het is een Europees gesubsidieerd project (INTERREG IVB NWE Programma) met als doel om burgers binnen Noordwest-Europa te beschermen tegen de risico’s van overstromingen als gevolg van klimaatveranderingen.

Dit zal gedaan worden door nieuwe retentiebekkens te creëren om de piekafvoer te verminderen in rivieren in België, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Nederland. Nieuwe capaciteit voor wateropslag of retentie kan de negatieve effecten van klimaatsverandering verminderen.

Bij het project staan aanpassingsmaatregelen tegen overstromingen cebtraal, en interventies in het ene gebied om een ander gebied - dat in economische, sociale en/of ecologische zin kwetsbaarder is - te beschermen. Het kan daarbij zowel gaan om een stedelijk of landelijk gebied, bovenstrooms of benedenstrooms van het pilot-project.

De projectgebieden zullen alleen overstromen in extreme situaties, waarin burgers in gebieden beneden- of bovenstrooms van het retentiebekken moeten worden beschermd. De huidige gebruiksfuncties in de projectgebieden zullen zoveel mogelijk behouden worden. Tegelijkertijd wordt er gezocht naar optimale combinaties tussen rivier- en andere functies, zoals agrarisch landgebruik, recreatie en natuurbescherming of -ontwikkeling.

ALFA is één van de goedgekeurde transnationale projecten in het SIC adapt! Cluster. SIC adapt! is een Strategisch Initiatief Cluster (SIC) van het INTERREG IV B Noordwest Europa (NWE) Programma, dat gericht is op aanpassing aan de invloeden van klimaatverandering. Acht goedgekeurde projecten die in het leven geroepen zijn door zeven verschillende lidstaten van het NWE-programma met rond de 100 partnerorganisaties, betrokken publieke autoriteiten van alle niveaus, wetenschappelijke instellingen, non-profit en profit organisaties bij hun activiteiten.

Het  ALFA-project loopt van 1 januari 2007 tot 31 december 2014.

Er zijn twee typen activiteiten in het ALFA-project:
 

Op de helft van het project zal er een interne evaluatie uitgevoerd worden, wat resulteert in een mid-term rapport over het regionale projectverloop en transnationale activiteiten. In de tweede helft van het ALFA-project worden nationale symposia georganiseerd om de projectresultaten aan externe doelgroepen te presenteren. Het ALFA-project wordt beëindigd met een eindconferentie in 2013.

De geplande uitkomsten van het ALFA-project zijn gerelateerd aan drie projectdoelstellingen.

1.    Innovatieve technische oplossingen voor toenemende wateropslagcapaciteit of retentie:

2.    Publieke deelname maatregelen:

3.    Sociale, economische en ecologische voordelen:

Alle projectpartners passen hun regionale acties als deel van nationale beleidsplannen aan. Deze plannen vormen de structuur om concrete regionale projecten en maatregelen te definiëren. Zowel de nationale plannen als de regionale projecten zijn dynamisch en beïnvloeden elkaar. Daarom  zullen de resultaten van dit project de nationale beleidsplannen beïnvloeden.